ASZ N-VA neemt nog maar eens het voortouw!

Op 30 oktober 2017

Zelfs de schepen van financiën, ook onze financieel beambte (de ontvanger), en vele anderen waren het volledig eens met de analyse van N-VA bij monde van Jean-Paul De Corte, op de bijzondere commissie die over de statuten van een nieuw ASZ moest oordelen.

Campus ASZ Wetteren moet blijven!!

Wetteren moet niet betalen voor acute ziekenhuizen!

 

Wetteren is ingebed in het ziekenhuisnetwerk van het ASZ: Wetteren, Geraardsbergen en Aalst.

Geraardsbergen en Aalst zijn acute ziekenhuizen, Wetteren is dit al geruime tijd niet meer en zal het nooit meer worden.

Door onachtzaamheid van onze 3 Wetterse vertegenwoordigers in de raad van bestuur en het directiecomité van het ASZ en het niet met hand en tand verdedigen van de geriatrie, zijn we die ook definitief kwijt.

De enige echt klinische activiteit is voorlopig nog daghospitalisatie voor minder risicovolle ingrepen.

Voor alle duidelijkheid: ik vind het ASZ Aalst een schitterende kliniek en wil meehelpen zijn toekomst te verzekeren. We hebben in Wetteren zeer goede en performante poliklinieken en diagnostische afdelingen: RX, echo, CT, isotopen, enz.

We hebben een zeer degelijk revalidatiecentrum, een goed draaiende nierdialyse-unit. Maar we hebben geen acuut ziekenhuis.

 

Revalidatie is zeer goed en welkom bij ons, maar hiervoor is een gebouw met oefenzalen nodig, een aantal bedden, een minimum aan artsen en dat is het. Die centra vindt men ook aan de kust of in de Ardennen en zijn daar bijzonder gegeerd omwille van de ‘vakantiesfeer’ of prozaïscher dan in Zele.

 

Deze basisgegevens moet men weten in het licht van de vraag die ons vandaag bezighoudt: Moet Wetteren 2 miljoen ophoesten om het ASZ aan een broodnodig maatschappelijk kapitaal te helpen, nodig voor acute ziekenhuizen, dus niet voor ons in Wetteren!

De inbreng van Wetteren bestaat erin dat men via zeer goede poliklinieken en diagnosemogelijkheden patiënten aanlevert voor het acute ziekenhuis van Aalst

Door deel te nemen aan de nieuwe constructie van het ASZ krijgen wij niets extra, integendeel wij dragen mee het risico eventuele verliezen in de toekomst te moeten dekken.

Dit is niet denkbeeldig, want de dag dat Europa België dwingt zijn staatsschuld terug te brengen naar 60% zal men zwaar moeten bezuinigen en dan zal de sociale zekerheid, met onder meer de financiering van ziekenhuizen op de eerste plaats staan, lees gerationaliseerd worden.

Uit het verleden dragen we de last van de pensioenen van de statutair (vastbenoemde) mensen en dit blijft met of zonder nieuw ASZ ten laste van Wetteren.

Bovendien worden de statutair benoemden die nu nog werken in het ASZ op het oude systeem verder betaald. Zelfs na tussenkomst van het nieuwe ASZ leggen wij blijvend 15 % van de loonmassa bij voor hun toekomstig pensioen.

Die schuld stijgt elk jaar en voor 2028 bedraagt het aandeel van Wetteren hierin meer dan 800.000 Euro voor dat ene jaar!

Bovendien vraagt men goedkeuring van statuten zonder dat er een businessplan en financieel plan is bijgevoegd: Ge kunt het krijgen hoor als ge dat echt wilt…

Men vraagt Wetteren dus een blanco cheque te tekenen. Welke ondernemer tekent dergelijke overeenkomst zonder inzage in businessplan of financieel plan? Het is ongehoord dat men dat niet spontaan mee op tafel legt, want zulke handelswijze voedt alleen achterdocht.

 

Bovendien is er geen enkele zekerheid over toekomstige schulden, verhogen van solidariteitsbijdragen, hopen op een oplossing van overheidswege mag, maar er is nog niets voorzien.

Het is ook nooit gezien dat op een dergelijk belangrijke commissie de financieel beambte van Wetteren niet eens was uitgenodigd! De financieel expert door Wetteren aangezocht is nooit betrokken geweest bij de onderhandelingen of bij de opmaak van statuten en men heeft dat nooit ge-eist! Op vraag van mezelf heeft hij zijn visie kunnen toelichten, volledig in overeenstemming met mijn opmerkingen, wat ook door de schepen van financiën is beaamd. Hij vroeg ook naar resultaten van een studie naar marktconformiteit van de afdrachten van de artsen. Hierop is een nietszeggend antwoord gegeven: ze doen veel en het is allemaal wettelijk voorzien. Dat de afdrachten enorm verschillen per ziekenhuis moest men op mijn vraag dan wel toegeven.

Men heeft ook geen marktconforme prijzen voor de ingebrachte gronden aangenomen.

 

Tot slot:

Instappen in dit akkoord is een molensteen om de hals van alle Wetteraars hangen. Het was voorspeld dat bij niet-aanvaarden van dit plan, men in het licht van de verkiezingen zou dreigen met banenverlies van 6000 mensen of een weglopen van alle artsen, een goedkope, niet-constructieve poging tot chantage.

Ik doe een nieuw voorstel omdat Wetteren geen acuut ziekenhuis meer is, en daar de bron van eventuele schulden daar in de eerste plaats ligt, verdienen we een andere benadering dan Geraardsbergen en Aalst.

Wij geven alle faciliteiten die er nu zijn aan het nieuwe ASZ om niets, maar krijgen wel de inbreng terug na 30 jaar, bij afloop van de vereniging. Wij worden volledig vrijgesteld van tussenkomst in eventuele schulden, enz. We doen geen inbreng van bijna 2 miljoen Euro.

 

Wetteren behoudt in wederzijds belang zijn poliklinische diensten en diagnostische diensten en revalidatie, de rest in functie van de evolutie die zich voordoet op vlak van gezondheidszorg (we zijn realist). Zo behoudt het ASZ een uiterst belangrijk hinterland dat niet wordt ingepikt door anderen, die maar al te gretig kijken naar Wetteren wat deze diensten betreft! Dat is ook een enorme bonus voor onze eigen bevolking, dus een win-win operatie.

Jean-Paul De Corte, fractieleider N-VA

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is