Het ziekenhuis in Wetteren moet blijven bestaan, maar zonder Wetterse kapitaalinjectie van 2 miljoen euro: Een duidelijke eis van N-VA Wetteren!

Op 21 februari 2017

Dr. J.P. De Corte

 

De feiten:

 

Om als ziekenhuis aan de top te blijven zijn voortdurend investeringen nodig en gezien de kostprijs is optimale aanwending van alle financiële middelen nodig. Dit vereist een zeer groot werkingsgebied om een voldoende aantal patiënten te kunnen aantrekken. De overheid stelt dit trouwens ook als voorwaarde om verdere zware investeringen te subsidiëren.

Ziekenhuizen kunnen opgericht worden als private instellingen (bvb.OLV Aalst), of als instelling afhankelijk van de overheid (oa. OCMW) bvb. ASZ Aalst.

Het verschil zit hem vooral in het personeelsbeheer en de kapitaalstructuur.

Private instellingen hebben een eigen kapitaal en betalen zoals elk bedrijf lonen en sociale bijdragen voor hun contractueel aangeworven werknemers. De pensioenen worden betaald door de overheid.

Openbare ziekenhuizen zoals het ASZ hebben geen eigen vermogen, wel goederen, en het personeel kan ofwel aangeworven worden onder een statuut gelijk aan elke werknemer uit private bedrijven, ofwel kan het personeel statutair benoemd worden. Onder dit laatste stelsel hebben ze niet alleen vastheid van betrekking en een verloning zoals in overheidsdiensten, maar vooral een pensioen dat levenslang gewaarborgd wordt door de inrichtende macht. Het ASZ werft trouwens nu geen statutair benoemde personeelsleden meer aan, alleen contractuele werknemers.

Bij het ASZ zijn de aandeelhouders de gemeenten Aalst, Wetteren en Geraardsbergen. Zij zullen tot het overlijden van de laatste statutaire werknemer die de Gemeente of het OCMW ooit hebben aangeworven moeten instaan voor de betaling van de pensioenen.

Er wordt nu getracht om een verregaande samenwerking of fusie tussen het ASZ enerzijds en het OLV en St Blasius anderzijds te realiseren om de broodnodige schaalvoordelen die de overheid eist te kunnen bekomen.

Maar om tot een samenwerking /fusie tussen beide types van ziekenhuizen te komen moet het struikelblok van de pensioenlasten worden aangepakt. Dit is immers een zware last die de privaat partners niet willen overnemen onder meer omdat zij historisch voor hun personeel al elke maand  pensioen bijdragen hebben gestort.

 

De vooropgestelde oplossing:

 

Om een fusie tussen OLV, ASZ en Sint Blasius te kunnen realiseren wordt voorgesteld de (pensioen)lasten af te zonderen en te laten zitten in de huidige  structuur: het ASZ1 genoemd. Vergelijkbaar met een ‘bad bank’ waarin alle lasten worden ondergebracht. Probleem hierbij is dat het huidige ASZ (dus latere ASZ 1) van rechtswege ophoudt te bestaan in 2028 behoudens verlenging in akkoord tussen de 3 partners (Aalst, Geraardsbergen en Wetteren). In het geval dat het ASZ1 ophoudt te bestaan komen de pensioenlasten volledig en onmiddellijk naar de respectieve gemeenten- aandeelhouders terug.

 

 

De eigenlijke exploitatie van de ziekenhuizen en aanverwante diensten zou worden ondergebracht in een nieuwe organisatie, ASZ2 genaamd. Daarin zouden naast de 3 ziekenhuizen ook de artsen aandeelhouders worden.

Privaat-ondernemingen hebben een kapitaal, het ASZ1 (het huidige) niet, en daarom zouden de 4 partners: Aalst, Geraardsbergen, Wetteren aangevuld met de artsengroep, in verhouding, een kapitaalsinbreng dienen te doen om werkingsmiddelen te creëren voor het ASZ2.

Voor Wetteren zou die inbreng neerkomen op2 miljoen Euro.

 

Het probleem:

 

In het huidig ASZ heeft Wetteren een belang van 16,5%. Dat betekent in de praktijk dat Wetteren geen enkele reële impact kan uitoefenen op de beslissingen binnen dit ASZ. Wat dat betekent hebben we in het verleden voldoende ondervonden: moederhuis dicht 14 dagen nadat de renovatie ervan was beëindigd, acuut ziekenhuis dicht, spoedopname dicht. Het behoud van de geriatrie is hoogst twijfelachtig naar de toekomst en het lot van de dag-hospitalisatie is op middellange termijn evenzeer onzeker.

 

In het toekomstig ASZ2 zal het Wetters aandeel door de komst van de andere partners en de dokters nog verder verwateren tot ongeveer 12 %. Een verdere aantasting van de zeggingskracht van Wetteren dus, maar met een prijskaartje van 2 miljoen euro en een bijkomend risico dat niet alleen de pensioenlasten, maar ook latere operationele verliezen mee zullen moeten gedekt worden door Wetteren.

Immers dit ASZ 2 zou samenwerking en eventueel fusiegesprekken aangaan met de andere partners (OLV en St Blasius). Dit kan omdat de pensioenlasten hier geen obstakel meer zijn. Bij fusie verwatert het Wetters aandeel verder tot ongeveer 4%! Wat dit betekent aan zeggenschap hoeft geen betoog.

Toch hebben de Wetterse burgemeester en de schepen van financiën deze 2 miljoen Euro reeds begroot. En dit zonder enige discussie of overleg hierover binnen de meerderheid of de gemeenteraad en zonder dat andere pistes werden bekeken.

 

Het standpunt van N-VA Wetteren:

 

N-VA Wetteren is ten stelligste gekant tegen het investeren van geld dat niets bijbrengt aan de bevolking en aan de dienstverlening en dat volledig buiten ons om wordt beheerd.

N-VA Wetteren pleit ervoor om het Wetters ziekenhuis te laten beheren door mensen die er verstand van hebben (dokters en ziekenhuisbeheerders). De overheid moet voldoende sociale regels vastleggen om de patiënten te beschermen tegen financiële willekeur en daar moet de inbreng van de politiek eindigen.

Drogredenen om toch in te stappen in ASZ 2 doen niets ter zake: schermen met afbouw van de tewerkstelling moet niet gevreesd worden omdat meerdere Gentse ziekenhuizen maar al te graag de huidige activiteiten willen overnemen. Het is voor hen immers bijzonder interessant omdat Wetteren een natuurlijke en historische binding heeft met die Gentse ziekenhuizen en er voor hen een groot werfgebied bijkomt, wat hun eigen rendabiliteit alleen maar kan verbeteren en de toekomst van het Wetters ziekenhuis veilig stellen.

Maar deze piste is tot op heden niet verder uitgewerkt, hoewel ze in voorkomend geval de Wetteraars 2 miljoen Euro kan laten besparen en een gezonde wissel op de toekomst garanderen.

Trouwens ook binnen het artsenkorps van het ASZ is men een constructie zonder politieke inbreng van Wetteren genegen. Dus ook deze piste kan volledig bewandeld worden, we zijn niet tegen het ASZ, integendeel, want het heeft zijn slagkracht in het verleden bewezen.

N-VA Wetteren roept alle politici op, over partijgrenzen heen, om dit dossier snel en grondig te herbekijken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is