Instappen in een ziekenhuisnetwerk

Op 18 mei 2017

Ik besef heel goed dat de agendering van dit punt niet overal op hoerageroep wordt onthaald.

Het is echter helemaal niet mijn bedoeling om vierkant te zijn voor het plezier van vierkant te zijn.

Ik ben in de politiek gestapt niet om als grijze muis vergeten te worden maar om via opvolging en bestuderen van dossiers of opstarten van nieuwe dossiers te proberen een bijdrage tot het beleid te leveren.

Men beseft vaak niet, of wil niet beseffen dat er 2 niveaus van functioneren zijn: federaal en Vlaams: regering en parlement, in de gemeente: schepencollege en gemeenteraad.

Het is de taak en de plicht van elk gemeenteraadslid om het beleid dat gevoerd wordt kritisch te benaderen, te bevestigen of bij te sturen op grond van argumenten, cijfers, te wijzen op dingen die dreigen fout te lopen, in discussie te gaan en een verantwoorde besluitvorming mee mogelijk te maken, onafgezien van meerderheid of oppositie, ook al hebben beide een andere insteek, maar geen ander doel.

Dit is dus helemaal geen vrijgeleide maar evenmin een verbod om als lid van de meerderheid kritisch te zijn. Dit gaat tot en met het tegen schenen stampen als men niet gehoord wordt of als er geen afspraken zijn over bepaalde zaken of men zaken blijft negeren.

Dat men niet gelukkig is met bepaalde tussenkomst van een zekere Van Rompuy in zijn kritiek op bepaalde ministers moet men ook slikken, maar dat moet kunnen zeker.

Een meerderheid, op ons niveau, moet af en toe het debat durven aan te gaan met oa de gemeenteraad over allerlei zaken, van geld verslindende procedures, over volharding ten koste, van wat? met welke zin? tot financiële verantwoording van wat men doet en het belang voor de bevolking.

Over deze beide laatste gaat men agendapunt.

 

Er zijn 2 problemen:

-Wat betekent het ASZ vandaag

-Moeten wij instappen in een nieuwe structuur.

 

Na de uitleg vanuit de directie van het ASZ maak ik volgende bemerkingen

Er is geen enkel probleem met de schaalvergroting en samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen  die onvermijdelijk zijn.

Ik blijf een verdediger van het ASZ.

Het ASZ wordt financieel momenteel zeer goed gerund.

De piste Maria Middelares die ooit op tafel heeft gelegen is dood en ik begrijp niet dat men daar blijft op terugkomen. Maria Middelares en de andere grote klinieken hebben geografische keuzes gemaakt.

Voor Maria Middelares is dat de as E17: Gent, Deinze tot Kortrijk, daar hebben wij geen plaats of toekomst in als ziekenhuis.

Ik, noch de N-VA, willen het ASZ weg uit Wetteren, integendeel! Wij willen juist voor onze mensen veilig stellen wat nog haalbaar is, want de soep is al heel dun geworden door wat er in het verleden is gebeurd. Maar er zijn nog enkele dingen te redden die toch heel belangrijk zijn voor onze eigen bevolking en dat wordt bedreigd in de huidige aanpak.

Eerst wat geschiedenis:

Het Emmanuel ziekenhuis moest indertijd verdwijnen omdat er geen 120 bedden waren. Dat is toen opgelost omdat men door tussenkomst van Dr Van Assche samen met zijn vader, ook arts, verbonden aan een kleiner ziekenhuis in Zottegem dat sloot, heeft bereikt dat niet alle bedden naar het Elizabeth ziekenhuis van Zottegem overgingen maar dat het aantal bedden dat nodig was  (een goede 30) om hier aan 120 bedden te komen, gratis werd afgedragen aan Wetteren.

Kort daarna is de fusie met het OCMW ziekenhuis van Aalst gebeurd (verkozen boven Dendermonde en ook toen was Maria Middelares even in beeld). Op dat moment werden de bedden geteld voor het geheel.

Het moederhuis (ong 400 bevallingen per jaar) haalde niet de vooropgestelde normen, en werd ondanks totale vernieuwing gewoon gesloten.

Later werd de hospitalisatie en chirurgie met overnachting volledig afgebouwd om budgettaire reden. Er bleef alleen nog daghospitalisatie voor ingrepen waar dit kon.

We hebben dan de uitbouw van de poliklinische en technische diensten gekregen en het opstarten van de revalidatie en de geriatrie.

 

Wat hebben we dus vandaag:

1-Een sterk uitgebouwd en hoog kwalitatief aanbod van poliklinische diensten waarbij de specificiteit van Wetteren in den beginne kon aangehouden worden dank zij de eigen dokters: Dr Baetens, Van Assche, Roelandt, Robbens, enz. Specifiek was immers de bijzonder goede band tussen huisartsen en specialisten. Dat gaat nog goed, maar nu op algemeen professioneel vlak, zoals overal maar met verlies van dat ietsje meer dat soms het verschil kon maken. Het is echter goed.

2-Een zeer goede technische ondersteuning: beeldvorming, labo, cardiolabo, longfunctie, EEG, enz, enz.

Deze beide eerste functioneren in wezen los van een klassiek ziekenhuis en dit kan overal worden opgestart. Ze zijn echter wel essentieel als doorverwijsbron voor het specifieke ziekenhuis , beddenhuis en doen ook beroep op een ziekenhuis (soms verplicht) voor meerdere technische onderzoeken (Ct, labo, enz)

3. Therapeutische afdeling: nierdialyse, revalidatie (hartrevalidatie en orthopedische, neurologische revalidatie).

Nierdialyse dicht bij huis is een grote meerwaarde. Men evolueert stilaan zelfs naar thuisdialyse waar mogelijk. Revalidatie is ook heel interessant op voorwaarde dat er voldoende toegankelijkheid is voor de eigen bevolking, een complex probleem waar betere afspraken zeker mogelijk zijn.

4. Daghospitalisatie voor ingrepen die relatief weinig nazorg of risico inhouden. Dit is ook een belangrijk iets voor onze mensen, maar zal op termijn bedreigd zijn omwille van rationalisatie en financiële optimalisatie. Als men in een hoofdziekenhuis een groot aantal operatiezalen en gespecialiseerde verpleegkundigen heeft is dit beter te organiseren. Indien er iets fout loopt heeft men ook de aanwezigheid van gespecialiseerde diensten en medici, wat de overleving ten goede komt, belangrijk dus. Dit zal op termijn gecentraliseerd worden. De rem om dit snel te centraliseren is het feit dat mensen geneigd zijn te opteren voor daghospitalisaties in het ziekenhuis dat voor hen het vlotst te bereiken is, wat blijvend klantenverlies kan geven (nazorg, labo, beeldvorming,enz)

5. Geriatrie. Dit is de tak die voor onze eigen mensen een niet te vervangen waarde heeft. De patiënten zijn per definitie de oudsten, met oude partners, weinig mobiel. Als iemand een familielid of gebuur snel eens naar het ziekenhuis moet voeren en enkele uren later ophalen, dagen na elkaar, want ouderen hebben vaak alleen deze band, dan is dat relatief eenvoudig te organiseren.

Als men die mensen naar Geraardsbergen of Aalst moet voeren, zal dit niet gebeuren voor de meerderheid van deze patiënten, met sociale isolatie enz als gevolg.

Het behoud van deze dienst is dus essentieel voor onze eigen, zeker oudere bevolking.

 

Ik stel vast dat lange termijn visies waar men nu enthousiast naar verwijst in het verledenbeperkt waren tot 6 maand: denken we maar aan de (onvermijdelijke, maar niet ingecalculeerde) sluiting van de nieuwe materniteit een paar maanden na de opening.

Ik toon U hier het laatst nummer, 2017! Van Aszpect, het communicatieblad van het ASZ waar met veel enthousiasme de geriatrische dagkliniek in Wetteren wordt voorgesteld.

Ik heb maanden geleden gewaarschuwd voor het verdwijnen van de geriatrie in Wetteren, maar werd weggelachen.

Er is nochtans op vraag van het directiecomité, met als ondervoorzitter Lieve Mertens en als lid Alain Pardaen, burgemeester, een jaar geleden al, een blauwdruk gemaakt door een externe firma waarin de sluiting van de geriatrie te Wetteren wordt vooropgesteld.

Ik ben geen lid van het directiecomité, maar weet het.

Als ik het nu terug heb gesteld op de vergadering om de gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden te informeren is er eerst een zeer ontwijkend antwoord gegeven, maar tenslotte, als Mevr De Gelder, schepen sociale zaken en voorzitster OCMW een duidelijk antwoord vraagt (ze wist het dus nog niet) is door Mevr Siau duidelijk gezegd: de geriatrie Wetteren sluit. Velen blijken plots verwonderd.

De opgegeven reden is dat er een tekort is aan geriaters en dat men dezelfde geriaters niet op 3 campussen kan laten werken.

Ik heb de zaak van het geriatrisch dagziekenhuis uitgespit en wat blijkt: Op het moment van het verdwijnen van de geriatrie stopt ook het geriatrisch dagziekenhuis. Maw bij de aankondiging van de geboorte is de begrafenis ook al besteld en niemand van de leden van het directiecomité of algemene vergadering meldt dit of stelt hier enige vraag over!

Men steekt zich voor alles weg achter verplichtingen van de overheid, maar geen enkele overheid of geen enkel ontwerp stelt dat de geriatrie in Wetteren dicht moet.

Ik kan alleen als conclusie trekken dat onze vertegenwoordigers ofwel slachtoffer zijn van een geheime agenda in het ASZ, waar ze angstvallig buiten gehouden worden, ofwel zitten slapen en zich geen enkele moeite doen om te weten wat er gaande is. Wat van de 2 het ergste is weet ik niet. Maar ik hoop dat dit hen wakker schudt, als men een functie aanvaardt, als men gewaarschuwd wordt voor dingen die te gebeuren staan, moet men minstens de nodige vragen stellen en de nodige opzoekingen doen. Ik heb echt geen spionage werk of illegale dingen moeten doen om de nodige info te bekomen. Ik heb er wel continu veel tijd ingestoken, maar daarvoor ben ik ook verkozen.

Wat is er dan wel aan de hand?

Geraardsbergen moet zijn materniteit sluiten op korte termijn. Ze hebben immers minder bevallingen dan Wetteren had toen het moest sluiten, Geraardsbergen wil (en ik beweer voorlopig) de schijn van volwaardig ziekenhuis hoog houden. Hiervoor hebben ze voldoende acute bedden nodig, die ze na afbouw van de materniteit niet meer hebben. Het ASZ op zich heeft voldoende bedden zit tegen het maximum van 600 aan) maar ook de filialen moeten voldoen aan minimumnormen.

Daarom transfereert men de geriatrie van Wetteren naar Geraardsbergen zodat men het verlies van de materniteit kan compenseren. Zo heeft men daar uitstel van executie. Dit zal duren tot na de verkiezingen van volgend jaar, want het staat goed om in Geraardsbergen te kunnen zeggen: De materniteit blijft en ons ziekenhuis groeit, want kijk zelfs onze geriatrie breidt uit! Mooi bilan voor bestuurders! Wat kan Wetteren zeggen: we zijn bij den bok gedaan voor de zoveelste keer omdat we niet opgelet hebben.

Het scenario voor Geraardsbergen zal echter identiek zijn aan Wetteren. Ik durf te voorspellen dat spoed, hospitalisaties, enz zullen volgen.

Intussen is Wetteren zijn geriatrie kwijt. Het enige waar onze bevolking, vooral de ouderen nog iets aan hebben. Ziet gij iemand van 80 al elke dag naar Geraardsbergen trekken om zijn partner te bezoeken?

Dat hierover door onze vertegenwoordigers in de raad van beheer, de burgemeester en mevr Mertens nog nooit iets is gezegd, (of hebben ze er nog niet aan gedacht?) is een regelrechte schande. Alles is ons afgenomen, opnames, spoed, enz, nu ook nog de geriatrie en noteer alvast dat het hier niet bij blijft.

Ik voorspel dat ook de daghospitalisaties op termijn zullen verdwijnen omwille van "onvermijdelijke" rationalisaties. Er circuleren trouwens al scenario's. Of denkt ge dat de plannen om nieuwe operatiezalen te bouwen in Aalst, maar die door de overheid momenteel zijn afgeblokt, zullen leegstaan?

Ik vraag dan ook een stellingname van de gemeenteraad om ten allen prijze de geriatrie hier te houden, dat is het enige dat we voor een zeer kwetsbaar deel van onze eigen bevolking kunnen doen.

 

Als we dan de tweede vraag benaderen: moeten we ongeveer 2 miljoen Euro pompen in het ASZ 0 om het als bad bank te laten fungeren, zeg ik neen.

 

De grootste hinderpaal om tot samenwerking te komen tussen openbare en privé-ziekenhuizen is de pensioenlast. Privé worden de pensioenen betaald door de staat (hiervoor zijn afhoudingen gebeurd). Bij OCMW-ziekenhuizen worden de statutair benoemden betaald door de gemeenten.

Geen enkel privé-ziekenhuis is bereid mee op te draaien voor deze pensioenen uit het verleden. Deze moeten dus afgezonderd worden uit de samenwerkingsakkoorden.

De pensioenproblematiek blijft in elk mogelijk scenario ten laste van de gemeenten (gecumuleerd tot 2028 is dit netto (na aftrek van overheidstussenkomsten 28 miljoen Euro, waarvan meer dan 5 miljoen door Wetteren te betalen.)

Dit bedrag loopt van jaar tot jaar op en zal pas veel later afnemen. In 2028 is het aandeel Wetteren 823000 Euro voor dat ene jaar!)

 

Ziekenhuizen moeten samenwerkingsverbanden afsluiten om verder voldoende gesubsidieerd te worden.

De minimumnorm voor schaalvergroting is 400000 inwoners. Die bereikt men net met het huidige plan, maar dan mogen er geen partners afvallen.

De vraag is niet keuren wij deze hervormingen goed, maar is er nog plaats voor de Wetterse politiek.

De advocaat van het ASZ stelt dat een gemeente niet kan stoppen met dienstverlening: ziekenhuis of rusthuis zelfs als er voldoende ander (privé) aanbod is omdat een openbare dienstverlening niet kan teruggeschroefd worden tenzij men kan aantonen dat ze overbodig is.

Vb: het opdoeken van sanatoria door terugdringen en andere behandeling van TBC.

Ik stel vast dat Dendermonde een OCMW-ziekenhuis was en nu functioneert als VZW.

Ik stel vast dat Roeselare is ingestapt in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, maar dat zij geen toekomstige schulden meer ten laste nemen.

Ik ben deze problematiek verder aan het uitvlooien en zal ook federaal als het moet de nodige initiatieven laten nemen om hieraan een aanvaardbare oplossing te geven. Weet echter dat dit niet eenvoudig is en dat er vermeende evenwichten spelen die eerder bij pesterijen dan bij logica aanleunen, maar dit is niet het gemeentelijk niveau.

Men gaat ervan uit dat er een goed business-plan is waardoor er geen verliezen zullen gemaakt worden, schaalvergroting en efficiëntiewinsten hierdoor, (zoals gezamenlijke HR, aankoop, labo, enz) zouden dit moeten garanderen.

De factor overheid is niet in te schatten. In welke mate gaat men in de toekomst subsidiëring verminderen van takken die nu zeer royaal betaald worden en overschotten genereren?

In die constellatie stelt men dat door verhogen van de eigen kapitaalsstructuur (tot liefst 30 miljoen Euro) verliezen daar zullen gedekt zijn. Als men echter blijft verliezen opstapelen in de toekomst gaat men zijn eigen vermogen opsouperen en gaat men failliet. De enige oplossing is dan het bijpassen van de verliezen al dan niet via kapitaalsverhoging door de gemeenten.

In deze context stelt Roeselare zich veilig, wat mi zeer verstandig is.

Het is de hoogste tijd om in Aalst op tafel te kloppen. Het is zeer cynisch te horen zeggen op de infovergadering: voor Wetteren is het niet erg, de reorganisatie is achter de rug, betaal ong 2 miljoen Euro en zwijg.

De reorganisatie is niet achter de rug! Wij moeten samen een wake up call doen en stellen dat er als minimum minimorum 2 eisen zijn:

-Wetteren wil in geen geval opdraaien voor toekomstige verliezen, het scenario Roeselare is een stap in de goede richting, alleen voldoende als men er anders niet uitgeraakt.

-Wetteren wil de geriatrie absoluut behouden.

Ik vraag hierover een stemming.

 

Jean-Paul De Corte

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is