Stop de desinformatie en laster!! N-VA wil absoluut een maximale service en behoud van de tewerkstelling in Wetteren!

Op 3 december 2018

ASZ Wetteren

Dr. JP De Corte- N-VA

Stop de desinformatie en laster!!

N-VA wil absoluut een maximale service en behoud van de tewerkstelling in Wetteren!
 

De kern van het probleem: de aandacht afwenden van de werkelijke situatie door het zoeken van een zondebok!

Als men de N-VA kan demoniseren en wil doen geloven dat ze maar één doel hebben de klinieksite sluiten en alle menen afdanken dan gaat de aandacht weg van de werkelijke oorzaak: een totaal fout beheer! Als het in een land fout loopt is het de fout van de minderheden, als het in Wetteren fout loopt is het de fout van de N-VA, zo leidt men de aandacht weg van het echte probleem: totaal falend beleid!

De uitgebreide en volledige teksten met bewijsstukken vind ge op de website van N-VA Wetteren

We zijn  heel blij dat mevr Siau zoveel mogelijk mensen uit de kliniek heeft gemobiliseerd tegen ons want dat geeft ons de kans om het volledige verhaal te doen. Als ge dat hebt gehoord, dan oordeelt ge maar, in volle vrijheid, maar met meer kennis van feiten en zaken, wat de eerste voorwaarde is, over wat er gaande is en of de N-VA schuld heeft aan de malaise of misschien juist de enige zijn die het voor jullie en Wetteren opnemen.

Het verhaal heeft 2 kanten:

  • politiek- financiële luik
  • service naar de bevolking en tewerkstelling

Als politieker en als arts zijn we, partij en verkozenen, verantwoordelijk voor de mensen die hier werken en voor de dienstverlening aan de bevolking en voor het in stand houden van dat alles over de jaren heen. Dit wil zeggen we zijn verplicht te waken over de betaalbaarheid. Vergeet niet dat er één man een heel essentiële rol speelt in het ganse financiële verhaal, de financiële directeur die voor elke uitgave zijn visum, zijn toelating moet geven. Hij kan dit niet doen als de autofinancieringsmarge, die strikt bepaald is, niet gerespecteerd wordt! Dit wil zeggen als de Wetterse financiën een bepaalde uitgave niet toelaten.

Heel kort enkele financiële feiten en data:
Eind augustus, een goede 3 maand geleden slechts, was er een algemene commissie waar ik mijn zware bezorgdheid over de winstgevendheid van het ASZ heb uitgesproken, verslag staat op de website van de N-VA. Ik werd toen door Dr Rosseel en mevr Siau en hun accolieten weggelachen dat dit helemaal geen probleem was als we maar geld gaven. Een rendement van ong 2.5% was een normaal streefdoel. De Corte kent er niets van.

Het rapport van de bedrijsrevisoren van het ASZ, mij gekend sinds november, maar opgesteld eind juni, dus gekend door voornoemden! toen de commissie plaatsvond geeft een winst van 32000 Euro voor 2017 maar met een goedkeuring onder ernstig voorbehoud!

  • ong 15 miljoen Euro is geboekt als inkomsten terwijl er nog betwistingen zijn waardoor men, en dat zeggen de revisoren letterlijk, voor evenveel voorzieningen had moeten treffen om dat te compenseren als men ongelijk krijgt! Dat is maar voor 1.8 miljoen Euro gedaan!
  • Er is een geding lopende voor de arbeidsrechtbank wegens klacht voor onterecht ontslag van meer dan 100000 Euro, geen provisie voorzien!
  • Er is een geding met een geneesheer voor nog veel meer aangespannen bij de rechtbank, dat is niet eens vermeld! Vermits de revisoren het geding onterecht ontslag opnemen zouden ze ook dit opnemen moesten ze het weten.  De revisoren stellen dat de leiding verantwoordelijk is voor correcte informatie! Zo men dit bewust achterhoudt is het een heel zware zaak!
  • Het raamakkoord met de artsen waarbij zij een bepaalde som moeten afstaan is aan de revisoren niet meegedeeld, ook niet na navragen, zodat ze geen enkel bewijs hebben wat er gaande is. Is dit de fout van de N-VA of van het bestuur??? Uw verantwoordelijken, die U opzetten tegen ons geven niet eens te controleren cijfers door! Zoudt ge daar niet voor op straat komen?

In de directie van het ASZ zitten 3 Wetteraars: Alain Pardaen, burgemeester, Lieve De Gelder, schepen en Lieve Mertens, ondervoorzitter van het directiecomité. Het revisoren rapport is eind juni 2018 opgesteld en getekend, dus men kende het reeds op de commissievergadering van eind augustus, maar piept er niet over. Dat leden van het directiecomité hier geen wet van hebben en, of niets zeggen is ofwel kwaadwilligheid ofwel absolute nonchalance en totaal falen in hun taak. En dit op een zo erge wijze dat ik vind dat ze hier persoonlijk moeten aansprakelijk worden voor gesteld en dat het misschien geen slecht idee zou zijn om ook dit voor te leggen aan een rechtbank want ik noem dit schuldig verzuim waar zowel het personeel als elke belastingbetalende Wetteraar slachtoffer van is!

Is het, tussen haakjes en bijkomstig, stilaan duidelijk waarom de N-VA er niet meer bijhoort, de enige die hun verantwoordelijkheid in deze altijd hebben genomen en zullen blijven nemen! Zelfs De Corte als persoon mocht niet onderhandelen met CDV, Groen en Een, want hij is de baarlijke duivel die uitbrengt waarover men wil zwijgen.

Klap op de vuurpijl:
2de helft november vraagt het ASZ (via mevr Siau) dringend een lening of borgstelling van maar liefst 3 miljoen Euro aan de gemeenten, voor Wetteren is dit bijna 0.5 miljoen Euro, omdat anders hun betalingen van dit jaar nog 2018, goederen, personeel, enz problematisch worden. Is dat ook de fout van de N-VA? Of heeft men zoveel megalomane projecten gedaan en recent nog ingehuldigd dat er geen geld meer is om het personeel te betalen? Is het de N-VA van Wetteren die dat alles heeft beslist?

Bovendien, dank zij het euforisch beleid van schepen van financiën Strobbe (Eén) is er geen enkele marge. Tenzij men alle mogelijke uitgaven of subsidies schrapt, of de belastingen drastisch verhoogd kan Wetteren dit niet betalen of toestaan omdat de autofinancieringsmarge dit niet toestaat. De financieel directeur, die we kennen als een bijzonder integer man, kan en mag wettelijk naar mijn gevoel, zijn visum hiervoor niet geven en zal moeten weigeren. We kunnen hier best zijn advies over vragen.

De dienstverlening:
In het nieuwe concept van minister Van Deurzen en De Block wordt Aalst en zijn invloedssfeer, dus ook Wetteren opgenomen in een gebied waar Aalst, Halle en Brussel, (de VUB) de kern van uitmaken.

Er komt een gelaagdheid met degressieve betaling en subsidiëring omdat bijzonder zware ingrepen een andere omkadering en kostenplaatje hebben. De betaling is dus degressief naargelang het niveau en de soort behandelingen of diensten die men verleent. Dit maakt het systeem meer betaalbaar.

Aan de top universitaire ziekenhuizen,  topklinieken voor bv pancreaschirurgie.

Eronder gaat men netwerkvorming doen, maar hierbinnen zal men ook specialiseren, zo zal bv hartchirurgie , catheterisatie, enz niet en in het OLV en in het ASZ gebeuren, maar zal men moeten samenwerken, wat een goede zaak is naar kwaliteit en inzet van middelen.

Onderaan komt dienstverlening met als bedoeling dicht bij de mensen een basisaanbod te geven.

Dit is wat Wetteren nu was, maar minder en minder is:  goede poliklinieken, basis radiologie, nierdialyse, enz. De financiering hiervan is uiteraard heel anders en veel lager dan voor universitaire ziekenhuizen of hartchirurgie bv.

Hier kom ik kort tussen met de dreiging: Wetteren moet betalen want ze kunnen de zorg zo maar niet stoppen (vonnis van een rechtbank ergens anders). Ik wil erop wijzen dat Wetteren geen acuut ziekenhuis meer is. Dat is gestopt door de directie van het huidige ASZ, met verdwijnen van materniteit, geriatrie, spoedopname, enz. Dat heeft veel banen gekost in Wetteren en heeft iemand van jullie daar veel tegen gedaan? Of is dat ook de fout van de N-VA?

Men dreigt met dienstverlening aan de bevolking: de werkelijkheid is dat men die stelselmatig terugschroeft. Eén voorbeeld: chirurgie werd fulltime waargenomen door Dr Van Assche die alleen 2 halve dagen naar Aalst moest. Maar er waren geen wachtlijsten, wie belde werd geholpen. Nu is er nog 3 halve dagen iemand, waarvan een dag chirurgie en lopen de wachtlijsten op tot dagen en weken met als resultaat dat veel mensen de weg naar Gent hebben teruggevonden! Is dat de fout van de N-VA? Hebt ge ooit iemand van CDV, Groen, VLD, Eén, socialisten horen protesteren tegen deze gang van zaken. Of weten ze dat ook niet?

Tewerkstelling?
Hoeveel verpleegsters moeten er regelmatig naar Aalst of Geraardsbergen gaan helpen op bv chirurgie? Hebben zij dat zelf gevraagd?

Vroeger was de radiologie bemand met Wetteraars, nu ?? en niet dat ik iets tegen deze mensen hebben die hun werk zeer goed doen, maar het is het beeld.

Enkele jaren terug heeft men nog rap een aantal statutairen benoemd erna geen meer. Is men de stakingen hiertegen al vergeten? Mensen die meer recht hierop hadden, met meer dienstjaren werden in de meeste gevallen gepasseerd voor de eigen vriendjes. Was dit ook de fout van de N-VA? Of was dit typisch voor wat het nog is, wie niet voor ons is,  is tegen ons en alleen wie in onze lijn marcheert telt mee! Is dat de directie die het voor U opneemt? Misschien moet ge allemaal vragen om waarnemend te worden in uw job, voor een voetbaltrainer is dat enkele weken tot ze een geschikt profiel hebben gevonden, voor het ASZ is dat minimum 10 jaar zolang ge doet wat men u oplegt en anders de stekker eruit.

Dit maakt duidelijk dat niet het belang van het personeel is of het belang van de dienstverlening aan de Wetteraars, of de financiële gezondheid van Wetteren die telt voor het ASZ, maar alleen het eigenbelang.

Dat mijn analyse volledig onderschreven wordt door de hoogste ambtenaren wordt pijnlijk duidelijk als men de inspiratienota en de visie over het ASZ leest door onze topambtenaren opgesteld. U vind ze op onze website.

Dat N-VA onze statutairen buiten wil of zal weghalen van de job die ze graag doen is ook een fabel die van verdiep tot verdiep door mevr Siau wordt rondgestrooid. Een waarnemend directeur die dat soort leugens vertelt en dat doet in een normaal bedrijf krijgt direct zijn C4 van het directiecomité.

Ik verwijs naar de nota van het Mat op onze website waarin met zegt dat het opnemen van statutaire verpleegsters in de gemeentediensten een alternatieve, maar minder evidente piste is.

Dit is dus geen uitvinding van de N-VA of De Corte. Kijk op onze website waar de nota is weergegeven! Dit anders voorstellen is gemeen.

Besluit:
N-VA is de enige partij die met kennis van zaken, door intensief bestuderen van het dossier al jaren de vinger op de wonde legt, maar niet wordt gehoord door onwil, onkunde en ronduit valse en lasterlijke beweringen.

N-VA wil de tewerkstelling absoluut behouden in Wetteren.

N-VA wil absoluut de service aan de bevolking behouden, daar waar hij nu wordt afgebouwd op een slinkse en progressieve, onopvallende manier. Men geeft minder aanbod, daardoor komen er minder mensen of gaan ze elders, maar de artsen uit Aalst hebben genoeg werk, wat kan hen dat schelen. Zeer kortzichtig! Op termijn zal de patiëntenstroom ook van richting veranderen voor klinische opnames en dan snijdt men in zijn eigen vel. Vergeet niet dat labo, radiologie, enz hier eng mee verweven zijn, als men dit verliest tast men de leefbaarheid van het Aalsters ziekenhuis zelf aan! Onze tussenkomst helpt op termijn Aalst erbovenop, maar men kijkt zoals altijd in het verleden op heel korte termijn: 0.5 miljoen vragen op enkele dagen te regelen of het geld is op. Vinden jullie dat dit niet langer kon voorzien worden en deftig afgehandeld?

N-VA Wetteren biedt de campus Wetteren gratis aan voor exploitatie en gebruik zolang men een deftig aanbod aanhoudt. Wij willen dus helemaal geen vermindering van tewerkstelling, aanbod, service of wat dan ook. Men kan zich bewijzen, maar wij zijn een satelliet, een toeleveringsgebied geworden, dank zij het beleid van het ASZ en niet door de fout van de N-VA! Een normaal bedrijf moet zijn financiering zelf verzekeren en dit niet afschuiven op derden die niet verantwoordelijk zijn voor de kostenstructuur en het beleid en de foute keuzes. De Wetterse partijen die dit niet hebben willen zien aankomen of zaten te slapen op het directiecomité dragen hier volle verantwoordelijkheid voor.

Dit wil zeggen en ik herhaal wat we altijd hebben gezegd: die 32 miljoen Euro als kapitaal voor het ASZ is nodig, maar Wetteren kan en moet die niet ophoesten maar Aalst en Geraardsbergen.

De financiële draagkracht van Wetteren laat opnemen van 0.5 miljoen Euro op enkel dagen tijd en het spenderen van 2 miljoen Euro erna niet toe en ik reken erop dat men het advies zal vragen en volgen van de financieel beheerder.

Tenslotte wil erop wijzen dat de piste voor heronderhandelen van de 16.5 % aandeel zo embryonair is dat ik hier nu graag van de burgemeester zou horen wat het standpunt daarover is en hoe men dat, en waar men dat, gaat implementeren of zou kunnen implementeren en wat de financiële weerslag hiervan is.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is